Medewerker werkt niet mee aan re-integratie

Als een medewerker arbeidsongeschikt is legt de Wet verbetering poortwachter niet alleen de werkgever bepaalde verplichtingen op, maar ook de werknemer. Op grond van artikel 7:660a BW is de zieke werknemer verplicht gevolg te geven aan redelijke voorschriften van de werkgever of de bedrijfsarts ter bevordering van de re-integratie, medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak en de aangeboden en passende arbeid te verrichten. Maar wat kun je doen als een zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratieverplichting?

Als een werknemer zijn of haar re-integratieverplichtingen niet nakomt, heeft de werkgever een aantal (wettelijke) sanctiemogelijkheden om de naleving van de verplichtingen te kunnen afdwingen. Zo kan de werkgever het loon opschorten (art. 7:629 lid 6 BW) en het loon stopzetten (7:629 lid 3 BW). Opschorten doe je bij schending van controlevoorschriften. Dit betekent dat de werknemer weer recht heeft op salaris als hij weer voldoet aan de voorwaarden. Bij schending van de re-integratievoorschriften, en daarmee de re-integratie of het herstel wordt belemmerd, kan het loon worden stopgezet. Als loonstopzetting niet helpt, dan kan de werkgever uiteindelijk de arbeidsovereenkomst laten ontbinden vanwege het verwijtbaar niet nakomen van de re-integratieverplichtingen (art. 7:669 lid 3 sub c BW).

Let op: als werkgever dien je een werknemer eerst (schriftelijk) te waarschuwen voor je overgaat tot opschorten of stopzetten van loon.  Ook moet je de werknemer onverwijld (dus heel snel) op de hoogte stellen van de sanctie. Als je dat niet doet, dan kun je het opschorten of stopzetten van het salaris niet meer rechtsgeldig doorvoeren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© Copyright Personeel dat Werkt - Ontwikkeld door Rocketstyle