Transitievergoeding per 1-1-2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt naar verwachting pas op 1 januari 2020 in werking, maar met sommige wijzigingen dien je als werkgever nu al rekening te houden. Op dit moment is de transitievergoeding pas verschuldigd als een medewerker langer dan 2 jaar in dienst is, maar vanaf 1 januari 2020 is dat al […]

Compensatie transitievergoeding

Goed nieuws voor werkgevers, want vanaf 1 april 2020 kun je, als je een werknemer hebt ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en deze werknemer bij het einde van het dienstverband nog arbeidsongeschikt was, compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Concurrentiebeding

Wil je een geldig concurrentiebeding afsluiten met je werknemer? Wees dan alert op de voorwaarden zoals geregeld in artikel 7:653 BW en nader vormgegeven in de jurisprudentie. Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemer uitdrukkelijk akkoord gaat met het beding. Dit is belangrijk omdat de werknemer wordt beperkt in zijn arbeidskeuze. De

Medewerker werkt niet mee aan re-integratie

Als een medewerker arbeidsongeschikt is legt de Wet verbetering poortwachter niet alleen de werkgever bepaalde verplichtingen op, maar ook de werknemer. Op grond van artikel 7:660a BW is de zieke werknemer verplicht gevolg te geven aan redelijke voorschriften van de werkgever of de bedrijfsarts ter bevordering van de re-integratie, medewerking te